511 MİMARİ RESTORASYON

GENEL BİLGİLER
Restorasyon Programı; binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işlemine girişilmeksizin yıpranmanın durulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim yapılan iki yıllık önlisans programıdır.

Amaçlar
Teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim yapılan Restorasyon Programı’nda, öğrenciler; koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri; ahşap ve kargir malzeme özellikleri, yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu; temel teknik resim kuralları ve bilgisayarda teknik çizim becerisi; geleneksel yapı türleri, geleneksel yapı elemanları kavramları, tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanları ve bileşenleri ve bunların işlev, gereç ve biçim özellikleri; geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilmesi; geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması; tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri ve restorasyon laboratuarlarında çalışabilecek teori ve becerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitilirler.


Kabul Koşulları
ÖNLİSANS YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir

Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

İstihdam Olanakları
Ülkemizde Mimari Restorasyon Programı mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar ?Restorasyon Teknikeri? ünvanı ile restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Koruma Uygulama Denetim Büroları ? KUDEB,?) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Mimari Restorasyon alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. MUSTAFA TUNCAY ÖZDEMİR+90 258 4318620 127 mtuncayo@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Kor uma ve Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme.
2Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar programları kullanabilme.
3Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme.
4Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.
5Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme.
6Röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlayabilme.
7Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.
8Restorasyon alanı ile ilgili şantiyelerde görev alabilme.
9Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum yapabilme.
10Mesleği ile ilgili hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile bilgi alışverişi yapabilme.
11Kendi alanı ile ilgili araştırma yapabilme.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
ProjeProje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
GeziÖğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Görüş GeliştirmeBu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil, sınıfça katıldıkları bir çalışmadır. Çelişkili, karşıt görüş içeren konular üzerinde gerçekleşen ve eğitsel düşünmeyi, başka görüşlere saygı duymayı öğretmek ve öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir. Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konular seçilir. “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadelerinin yazılı olduğu köşeler oluşturulur ve öğrencilerin savunduğu köşeye geçmeleri istenir. Tartışma sonunda kazanan ya da kaybeden grup yoktur. Gruplar, kişiler başta savundukları görüşü terk edip başka bir görüşe, hatta karşı çıktığı görüşe katılabilir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
MRP 101 YAPI BİLGİSİ 1 3+1 4 Zorunlu
MRP 103 TAŞ-SERAMİK KORUMA VE ONARIMI I 2+1 3 Zorunlu
MRP 105 ESKİ ANADOLU MİMARİSİ 1 2+0 2 Zorunlu
MRP 107 METAL-CAM KORUMA VE ONARIMI I 2+1 3 Zorunlu
MRP 109 ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ 3+0 3 Zorunlu
MRP 111 TEKNİK RESİM 1 2+1 3 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 121 SERAMİK SANATI 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 123 MALZEME BİLGİSİ VE LAB. GİRİŞ 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 125 ESKİ ESERLERİN KORUNMASI VE RESTORASYON İLKELERİ 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 103 İNGİLİZCE - I 3+02Seçmeli
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
MRP 150 YAZ STAJI 0+0 4 Zorunlu
MRP 102 ESKİ ANADOLU MİMARİSİ II 2+0 2 Zorunlu
MRP 104 ANTİK KENTLER 3+0 2 Zorunlu
MRP 106 TAŞ-SERAMİK KORUMA VE ONARIM II 2+1 3 Zorunlu
MRP 108 METAL-CAM KORUMA VE ONARIMI II 2+1 3 Zorunlu
MRP 110 RÖLEVE VE RESTORASYON I 2+1 2 Zorunlu
MRP 112 TEKNİK RESİM II 2+1 2 Zorunlu
- Seçmeli-4 3+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-5 1+1 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 120 MESLEKİ BİLGİSAYAR I 3+14Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 122 ONARIM ATÖLYESİ 1+12Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 104 İNGİLİZCE - II 3+02Seçmeli
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 201 DUVAR RESMİ VE MOZAİK KORUMA I 2+1 3 Zorunlu
MRP 203 RÖLEVE VE RESTORASYON II 2+1 3 Zorunlu
MRP 205 GELENEKSEL YAPI SİSTEMLERİ 2+0 2 Zorunlu
MRP 207 KÂGİR VE AHŞAP YAPILARIDA KORUMA I 3+1 4 Zorunlu
MRP 209 HELLENİSTİK VE ROMA MİMARİSİ 4+0 4 Zorunlu
MRP 211 GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ 4+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-6 3+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-7 2+1 4 Seçmeli
- Seçmeli-8 1+1 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 221 MESLEKİ BİLGİSAYAR II 3+14Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 223 KORUNMASI GEREKLİ YAPILARDA YÜZEY KORUMA VE ONARIM 2+14Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 225 GELENEKSEL EL SANATLARI 1+12Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 200 KÂGİR VE AHŞAP YAPILARDA KORUMA II 3+1 4 Zorunlu
MRP 202 TARİHİ YAPILARDA KORUMA İLKELERİ 2+0 2 Zorunlu
MRP 204 BİZANS VE OSMANLI MİMARİSİ 4+0 4 Zorunlu
MRP 206 DUVAR RESMİ VE MOZAİK KORUMA II 2+1 2 Zorunlu
MRP 208 RÖLEVE VE RESTORASYON III 2+1 3 Zorunlu
MRP 210 BİTİRME PROJESİ 0+2 2 Zorunlu
MRP 250 YAZ STAJI 0+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-10 2+1 3 Seçmeli
- Seçmeli-11 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-9 3+1 4 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-10
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 222 KENT TARİHİ VE KENT KORUMACILIĞI 2+13Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-11
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 224 KAZI TEKNİKLERİ VE MÜZECİLİK 2+02Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-9
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MRP 220 RESTORASYONDA KEŞİF VE METRAJ 3+14Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ANTİK KENTLERZ           
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİZ           
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ           
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ           
BİTİRME PROJESİZ           
BİZANS VE OSMANLI MİMARİSİZ           
DUVAR RESMİ VE MOZAİK KORUMA IZ           
DUVAR RESMİ VE MOZAİK KORUMA IIZ           
ESKİ ANADOLU MİMARİSİ 1Z           
ESKİ ANADOLU MİMARİSİ IIZ           
GELENEKSEL KONUT MİMARİSİZ           
GELENEKSEL YAPI SİSTEMLERİZ           
HELLENİSTİK VE ROMA MİMARİSİZ           
KÂGİR VE AHŞAP YAPILARDA KORUMA IIZ           
KÂGİR VE AHŞAP YAPILARIDA KORUMA IZ           
METAL-CAM KORUMA VE ONARIMI IZ           
METAL-CAM KORUMA VE ONARIMI IIZ           
RÖLEVE VE RESTORASYON IZ           
RÖLEVE VE RESTORASYON IIZ           
RÖLEVE VE RESTORASYON IIIZ           
TARİHİ YAPILARDA KORUMA İLKELERİZ           
TAŞ-SERAMİK KORUMA VE ONARIM IIZ           
TAŞ-SERAMİK KORUMA VE ONARIMI IZ           
TEKNİK RESİM 1Z           
TEKNİK RESİM IIZ           
TÜRK DİLİ - IZ           
TÜRK DİLİ - IIZ           
YAPI BİLGİSİ 1Z           
YAZ STAJIZ           
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ESKİ ESERLERİN KORUNMASI VE RESTORASYON İLKELERİS           
GELENEKSEL EL SANATLARIS           
İNGİLİZCE - IS           
İNGİLİZCE - IIS           
KAZI TEKNİKLERİ VE MÜZECİLİKS           
KENT TARİHİ VE KENT KORUMACILIĞIS           
KORUNMASI GEREKLİ YAPILARDA YÜZEY KORUMA VE ONARIMS           
MALZEME BİLGİSİ VE LAB. GİRİŞS           
MESLEKİ BİLGİSAYAR IS           
MESLEKİ BİLGİSAYAR IIS           
ONARIM ATÖLYESİS           
RESTORASYONDA KEŞİF VE METRAJS           
SERAMİK SANATIS           
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU