779 BANKACILIK VE SİGORTACILIK

GENEL BİLGİLER
Bankacılık, sigortacılık ve diğer finans konularında temel bilgilerin yanısıra bankacılık şube uygulamaları ve sigorta işlem uygulamalarına yönelik bilgiler veren 4 yarıyıllık bir programdır.

Amaçlar
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, bankacılık, sigortacılık ve diğer finans alanlarında gereksinim duyulan yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacındadır. Bu bağlamda müşteri odaklı, fonksiyonel düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş, özellikle şubelerdeki elaman ihtiyacını karşılamaya yönelik nitelikli mezunlar vermektedir Bankacılık Bölümü'nün hedefi; öğrencilerine, bankacılık ve finans konularında, yüksek kalitede ve uluslararası standartlarda bir eğitim vermektir. Bu bölüm, öğrencilerine bankacılık ve finans alanındaki teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunarak, böylece bu sektörün gereksinim duyduğu uzman kişileri yetiştirmektir


Kabul Koşulları
ÖSYM sınavı

Mezuniyet Koşulları
öğrenciler müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi'nin geçerli yönetmeliğine göre minimum ortalamayı karşıladığında mezun olmaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finans kurumları

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Bankacılık ve Sigortacılık alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
öğrenciler müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi'nin geçerli yönetmeliğine göre minimum ortalamayı karşıladığında mezun olmaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi YUSUF KAYA+90 258 4318620 168 ykaya@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Öğrenciler finansal sistem hakkında bilgi donanımına sahip olmaktadır
2Bankacılık ve sigortacılık sektörü ile ilgili problemleri çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisi
3Finansal ürünler ile ilgili çağdaş gelişmeleri kavrama ve uygulama becerisi
4Uluslararası bankacılık ve sigortacılık uygulamaları hakkındaki bilgilerini uygulayabilme
5Finansal verileri çözümleme ve yorumlayabilme becerisi
6Sigortacılık sistemi işleyişini kavrama ve uygulama becerisi
7Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
8Bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilme yeterliliği ile birlikte düşüncelerini açık ve net şekilde ifade edebilme, iletişim kurabilme
9Kurum içi ve kurumlar arası takım çalışması yapabilme
10Mesleki etik bilincine sahip olma
11Empati kurabilme, stres ve zaman yönetimini uygulayabilme
12Demokratik, lâik, yenilikçi, evrensel değerlere ve gelişmeye açık, gelecekle ilgili hedefleri olan,mesleki y.dil'de yeterlilik kazanan bireyler haline gelir
13Temel bilgisayar bilgisine sahip olur
14Bankacılık ve Sigortacılık alanında ihtiyaç duyulan yazılımları kullanır
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Kavram HaritalarıKavramların ilişkileri, kapsamları ve temel özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle, önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağını ifade eder. Görsel yolla öğrenmeye olanak sağlar. Şu aşamalar izlenir: (1) Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir. (2) Öğretilecek konunun adı en başa yazılır. (3) Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır. (4) Kavramlar kutucuk içine alınır. (5) Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır. (6) İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
BANS 101 MİKRO EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
BANS 103 MUHASEBE 4+0 4 Zorunlu
BANS 105 TEMEL HUKUK 2+0 3 Zorunlu
BANS 107 BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ 2+0 3 Zorunlu
BANS 109 MESLEKİ MATEMATİK 3+0 3 Zorunlu
BANS 111 GENEL İŞLETME 2+0 3 Zorunlu
BANS 113 SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK İŞLEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
BANS 115 OFİS PROGRAMLARI - I 2+0 2 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 103 İNGİLİZCE - I 3+02Seçmeli
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
BANS 102 OFİS PROGRAMLARI - II 2+0 2 Zorunlu
BANS 104 TİCARİ MATEMATİK 2+0 2 Zorunlu
BANS 106 MAKRO EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
BANS 108 TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
BANS 110 İSTATİSTİK 3+0 3 Zorunlu
BANS 112 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ 3+0 4 Zorunlu
BANS 150 STAJ – 1 (15 İŞ GÜNÜ) 0+2 4 Zorunlu
- Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BANS 114 MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
BANS 116 İKNA EDİCİ İLETİŞİM 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 104 İNGİLİZCE - II 3+02Seçmeli
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BANS 201 TEMEL KREDİ BİLGİLERİ 3+0 3 Zorunlu
BANS 203 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2+0 3 Zorunlu
BANS 205 FİNANSAL YÖNETİM 3+0 3 Zorunlu
BANS 207 BANKA VE SİGORTA HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
BANS 209 BİREYSEL BANKACILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 2+0 3 Zorunlu
BANS 211 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE VE PİYASA ARAÇLARI 2+0 2 Zorunlu
BANS 213 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BANS 202 BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ PAKETİ DEĞERLENDİRMESİ (YABANCI PARA KREDİLER DAHİL) 2+0 2 Zorunlu
BANS 204 TÜRKİYE EKONOMİSİ 2+0 2 Zorunlu
BANS 206 BANKALARIN ARACILIK ETTİĞİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2+0 2 Zorunlu
BANS 208 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 3+0 3 Zorunlu
BANS 210 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 2+0 2 Zorunlu
BANS 212 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR 2+0 2 Zorunlu
BANS 216 FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMETLERİN PAZARLAMASI 3+0 3 Zorunlu
BANS 250 STAJ – 2 (15 İŞ GÜNÜ) 0+2 4 Zorunlu
BANS 234 İCRA VE İFLAS HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BANS 218 HAYAT DIŞI SİGORTALAR - III YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTASI 2+02Seçmeli
BANS 222 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER - II 2+02Seçmeli
BANS 224 PORTFÖY YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
BANS 226 YATIRIM BANKACILĞI VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI 2+02Seçmeli
BANS 228 ULUSLAR ARASI BANKACILIK 2+02Seçmeli
BANS 230 KAMU MALİYESİ 2+02Seçmeli
MUHA 122 GİRİŞİMCİLİK-2 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ              
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ              
BANKA VE SİGORTA HUKUKUZ         *    
BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİZ*    *        
BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİZ*****         
BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ PAKETİ DEĞERLENDİRMESİ (YABANCI PARA KREDİLER DAHİL)Z*** *         
BANKALARIN ARACILIK ETTİĞİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİZ*  *          
BİREYSEL BANKACILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİZ ***          
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİZ***           
FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALARZ***           
FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMETLERİN PAZARLAMASIZ***           
FİNANSAL YÖNETİMZ*** *         
GENEL İŞLETMEZ* * * * *     
İCRA VE İFLAS HUKUKUZ *       *    
İSTATİSTİKZ             *
MAKRO EKONOMİZ*** *         
MALİ ANALİZ TEKNİKLERİZ*** *         
MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE VE PİYASA ARAÇLARIZ*** *         
MESLEKİ MATEMATİKZ*** *         
MİKRO EKONOMİZ  * *         
MUHASEBEZ*** *         
OFİS PROGRAMLARI - IZ            **
OFİS PROGRAMLARI - IIZ            **
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT VE ETİK KURALLARZ* *           
SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK İŞLEMLERİZ * * *        
STAJ – 1 (15 İŞ GÜNÜ)Z***           
STAJ – 2 (15 İŞ GÜNÜ)Z***           
TEMEL HUKUKZ *  *         
TEMEL KREDİ BİLGİLERİZ*****         
TİCARET VE BORÇLAR HUKUKUZ       *   *  
TİCARİ MATEMATİKZ *  *         
TÜRK DİLİ - IZ       *      
TÜRK DİLİ - IIZ       *      
TÜRK VERGİ SİSTEMİZ  * *        *
TÜRKİYE EKONOMİSİZ*** *         
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
GİRİŞİMCİLİK-1S              
GİRİŞİMCİLİK-2S              
HAYAT DIŞI SİGORTALAR - I TARIM HAYVANCILIK, SORUMLULUK, DASK VE KONUT SİGORTASIS * * *        
HAYAT DIŞI SİGORTALAR - II OTO KAZA SİGORTALARI OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI VE NAKLİYAT SİGORTASIS     *        
HAYAT DIŞI SİGORTALAR - III YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTASIS *   *        
İKNA EDİCİ İLETİŞİMS       *  *   
İNGİLİZCE - IS           *  
İNGİLİZCE - IIS           *  
KAMU MALİYESİS**            
KİŞİSEL GELİŞİMS      **      
MESLEK ETİĞİS         *    
MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER - IS      **    * 
MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER - IIS*           * 
PORTFÖY YÖNETİMİS* *           
SAĞLIK-HAYAT VE FERDİ KAZA SİGORTASIS * * *        
ULUSLAR ARASI BANKACILIKS   *          
ULUSLAR ARASI İKTİSATS** *          
YATIRIM BANKACILĞI VE ÖZEL FİNANS KURUMLARIS* *           
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU