372 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Muhasebe programı, Muhasebe dalında sorumluluk üstlenebilecek eleman yetiştirmeye yönelik eğitim verir.

Amaçlar
Özel ve Kamu sektöründe sorumluluk üstlenebilecek veya kendi işletmesini açabilecek eleman yetiştirmeyi amaçlar
Gençlerin işinde ve yaşamında bilinçli olmalarını sağlamak, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında katkıda bulunabilecek ve sorumluluk üstlenebilecek eleman olarak yetişmelerini temin etmektir


Kabul Koşulları
Üniversiteye, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayanlar mesleki ve teknik orta-öğretim kurumlarından mezun olup ,Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için 64 kredilik dersi başarmak ve stajlarını tamamlamak gerekmektedir. Her hangi bir dersten başarılı olabilmek için arasınavdan alınan notun %40'ı ile genel sınav notunun %60'ının toplamı 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Dönem sonu sınavından alınan not 100 üzerinden en az 60 olmalıdır

İstihdam Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde muhasebe ve vergi alanında çalışmaktadırlar. Son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programdan mezun olabilmek için 64 kredilik dersi başarmak ve stajlarını tamamlamak gerekmektedir. Her hangi bir dersten başarılı olabilmek için arasınavdan alınan notun %40'ı ile genel sınav notunun %60'ının toplamı 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Dönem sonu sınavından alınan not 100 üzerinden en az 60 olmalıdır

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Muhasebe ve Verginin fonksiyonlarını ve temel ilkelerini kavrayabilme yeteneğine sahip olmak
2Alanıyla ilgili mevzuatları kavrayabilme ve gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahip olmak.
3Muhasebe ve vergi uygulamalarında kullanılan en az bir paket programı kullanabilme becerisine sahip olmak.
4İşletmelerin muhasebe departmanlarında ara eleman olarak çalışabilmeyi sağlayacak temel bilgi ve becerilere sahip olmak.
5Alanı ile ilgili konularda planlı ve sistemli çalışabilme, ferdi veya grup olarakaraştırma geliştirme ve yürütme yeteneğine sahip olmak.
6Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme, saklayabilme yeteneğine sahip olmak ve bu teoride öğrendiği bilgileri pratiğe aktarmak.
7Muhasebe ve vergi mevzuatnın temel ilkeleri ve standartları çerçevesinde mesleğin gerektirdiği sorumluluk ve etik kurallara sahip olmak.
8Alanıyla ilgili farklı kurmların iş akışını ve prosesini öğrenmek.
9Alanıyla ilgili uygulamaları, gereksinimleri, yenilikleri kavrayabilme ve iş yaşamı süresince ortaya çıkabilecek problemler karşısında analitik düşünme ve çözümüretebilme yeteneğine sahip olmak.
10İnisiyatif kullanabilme, alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturabilmek, yaratıcılık becerisi kazandırabilmek; sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine yazılı ve sözlü sunum yapabilme yeteneğine sahip olmak.
11Alanında, yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.
13Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkilap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) ÇözmeBir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
Anlam Çözümleme TablolarıAnlam çözümleme tablosu öğrencilerin aktif olarak derse katılmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrenciler, iki boyutlu bir tablo üzerinde çalışarak öğrenirler. Örneğin, tablonun bir boyutunda hayvanlar diğer boyutunda da besinler yer alıyorsa, öğrenciler hayvanların besin maddelerini (kesişim noktalarında) işaretleyerek öğrenme fırsatı elde ederler.
Programlı ÖğretimTemelinde öğretimin bireyselleştirilmesi yatar. Programlı öğretim Skinner’in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış olan bireysel bir öğretim tekniğidir. Dayandığı temel ilkeler: küçük adımlar ilkesi, etkin katılım ilkesi, başarı ilkesi, anında düzeltme ilkesi, kademeli ilerleme ilkesi, bireysel hız ilkesi.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
BDM 135 MESLEKİ MATEMATİK 2+0 3 Zorunlu
BDM 137 GENEL MUHASEBE-I 3+1 4 Zorunlu
BDM 139 MİKRO EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
BDM 141 TEMEL HUKUK 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 3+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+1 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 143 İLETİŞİM 2+02Seçmeli
BDM 155 TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 2+02Seçmeli
BDM 157 MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 147 GENEL İŞLETME 3+03Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 145 OFİS PROGRAMLARI-I 2+14Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
BDM 150 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+0 4 Zorunlu
BDM 136 GENEL MUHASEBE-II 3+1 3 Zorunlu
BDM 138 MAKRO EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
BDM 140 TİCARİ MATEMATİK 2+0 2 Zorunlu
BDM 142 TİCARET HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 2+1 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 146 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+02Seçmeli
BDM 148 İSTATİSTİK 2+02Seçmeli
BDM 152 E-TİCARET 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 144 OFİS PROGRAMLARI-II 2+14Seçmeli
BDM 154 BÜRO YÖNETİMİ 2+14Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 251 PAKET PROGRAMLAR-I 2+2 5 Zorunlu
BDM 253 VERGİ HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
BDM 255 MALİYET MUHASEBESİ 2+2 4 Zorunlu
BDM 257 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3+0 3 Zorunlu
BDM 259 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2+0 2 Zorunlu
BDM 261 FİNANSAL YÖNETİM 3+1 4 Zorunlu
BDM 263 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-6 3+1 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 267 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI 2+03Seçmeli
DTC 281 GİRİŞİMCİLİK 3+13Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 265 KAMU MALİYESİ 2+02Seçmeli
BDM 269 MESLEKİ YABANCI DİL I 2+02Seçmeli
BNK 221 KİŞİSEL GELİŞİM 2+02Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 252 PAKET PROGRAMLAR-II 3+1 5 Zorunlu
BDM 254 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3+0 3 Zorunlu
BDM 256 MUHASEBE DENETİMİ 3+0 3 Zorunlu
BDM 258 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
BDM 260 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 2+0 4 Zorunlu
BDM 262 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ 4+0 4 Zorunlu
BDM 250 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+0 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-8 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-9 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 264 BANKA MUHASEBESİ 2+03Seçmeli
BDM 266 İNŞAAT MUHASEBESİ 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-9
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BDM 268 MESLEKİ YABANCI DİL - II 3+02Seçmeli
SBO 327 MEDYA OKUR YAZARLIĞI 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZ********* * 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ          *
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ          *
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİZ *** **      
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİZ ** ****  *  
END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜZ     *       
FİNANSAL YÖNETİMZ**  *** * *  
GENEL MUHASEBE-IZ**********   
GENEL MUHASEBE-IIZ*********    
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZ *   * **    
MAKRO EKONOMİZ** ***  *  * 
MALİ TABLOLAR VE ANALİZZ *  ***  ****
MALİYET MUHASEBESİZ******* ** *
MESLEKİ MATEMATİKZ*  *         
MİKRO EKONOMİZ** ***  **   
MUHASEBE DENETİMİZ* **  ** *** 
PAKET PROGRAMLAR-IZ******** *   
PAKET PROGRAMLAR-IIZ***********  
ŞİRKETLER MUHASEBESİZ ** ****  * *
TEMEL HUKUKZ * *  *      
TİCARET HUKUKUZ *   *       
TİCARİ MATEMATİKZ********     
TÜRK DİLİ - IZ********  
TÜRK DİLİ - IIZ*******  
TÜRK VERGİ SİSTEMİZ** ******   
VERGİ HUKUKUZ*** *   **   
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
BANKA MUHASEBESİS*********    
BÜRO YÖNETİMİS  *****    
E-TİCARETS*  **   *    
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARIS*********  
GENEL İŞLETMES   ** **** * 
GİRİŞİMCİLİKS             
İLETİŞİMS    **  ** * 
İNGİLİZCE - IS*    *    *  
İNGİLİZCE - IIS**     *   * 
İNŞAAT MUHASEBESİS********** * 
İSTATİSTİKS   **   **   
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS** * **  * 
KAMU MALİYESİS**********  
KİŞİSEL GELİŞİMS             
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS             
MESLEK ETİĞİS    *  *
MESLEKİ YABANCI DİL - IIS          *  
MESLEKİ YABANCI DİL IS          *  
OFİS PROGRAMLARI-IS******* ** * 
OFİS PROGRAMLARI-IIS     *  ** * 
TEKNOLOJİNİN KULLANIMIS * *****   * 
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU