375 DIŞ TİCARET

GENEL BİLGİLER
Dış ticaret programında ekonomi, hukuk, muhasebe, dış ticaret konularında eğitim verilmektedir. Programda teorik derslerin yanında uygulamaya yönelik faaliyetler de yeralmaktadır.Eğitim süresi 4 yarıyıldır.

Amaçlar
İthalat- ihracata dayalı gümrük, bankacılık ve taşımacılık gibi iş kollarına uluslararası ekonomik işlemlerin ve işletmelerin yapısını - işleyişini bilen, pazardaki değişmeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, donanımlı elemanlar yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak ve ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavdan yeterli puanı almak

Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak , stajlarını tamamlamak ve Pamukkale üniversitesi ön lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalamayı sağlamak gereklidir.

İstihdam Olanakları
Özel sektörde bulunan firmaların ithalat - ihracat departmanlarında Kamu alanında dış ticaret bilgisi gerektiren ilgili meslek dallarında Gümrük alanlarında ve gümrük müşavirliklerinde Bankacılık ve benzeri finans kuruluşlarının kambiyo ve dış ticarete dair departmanlarında Doğrudan dış ticaret bilgi birikimi yoluyla yurtiçi - yurtdışı ticari irtibat kurma ve e-ticaret yoluyla kendi iş imkanlarını yaratabilme imkanı Lojistik faaliyetinde bulunan firmalarında Dış ticaret ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda çalışabilme imkanları bulunmaktadır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Dış Ticaret alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Programdan mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak , stajlarını tamamlamak ve Pamukkale üniversitesi ön lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalamayı sağlamak gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. ŞEYDA İRDEM+90 258 296 6248 seydas@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Dış ticaret konularında yeterli altyapıya sahip olma, bu alandaki temel teknik kavramlara hakim olma ve bilgileri kullanabilme becerisi ve alanıyla ilgili dökümanları tanır ve yönetir.
2Dış ticareti düzenleyen gümrük,ithalat-ihracat ve kambiyo mevzuatının ve teşvikler konusunda genel çerçevede bilgi sahibi olma ,bir ithalat ve ihracat işleminin başlangıcından sonuçlanmasına kadar tüm sürecini yönetebilecek yeterliliğe sahip olmak, gerekli mevzuat ve işlemleri uygulama becerisi kazandırma ve çeşitli sorunları çözebilir
3Dış ticaret ile ilgili proje ve uygulamaları arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
4Bilişim teknolojilerini etkin kullanma ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
5Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi,sorumluluk alma özgüveni ,mesleki veetik sorumluluk bilinci oluşturur.
6Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
7Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve Inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olur
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ,bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve sürekli yeniler.
9Proje yönetimi,işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı,çevre ve iş güvenliği konularında bilinç, dış ticaret uygulamalamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık oluşturur.
10Dış ticaret işlem ve uygulamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
11Teorik ile pratik arasında bağ kurabilme yetisini geliştirir.
12İnsiyatif kullanabilir ,alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturur, yaratıcılık becerisi kazandırır , sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisine , yazılı ve sözlü sunum yapabilme yeteneğine sahip olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip YaptırmaBu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenmeİşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Beyin FırtınasıBeyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
DTC 131 MİKRO EKONOMİ 2+0 4 Zorunlu
DTC 133 İŞLETME 3+1 4 Zorunlu
DTC 137 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-I 3+0 3 Zorunlu
DTC 139 GENEL MUHASEBE 3+1 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 2+1 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DTC 141 OFİS PROGRAMLARI-I 2+13Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DTC 143 İSTATİSTİK 2+02Seçmeli
DTC 145 İLETİŞİM 2+02Seçmeli
DTC 147 MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
DTC 132 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-II 3+0 4 Zorunlu
DTC 134 TİCARİ MATEMATİK 3+0 3 Zorunlu
DTC 136 MAKRO EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
DTC 142 GENEL MUHASEBE - II 3+1 4 Zorunlu
DTC 150 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+0 4 Zorunlu
DTC 148 TEMEL HUKUK 3+0 3 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-3 3+0 3 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DTC 138 OFİS PROGRAMLARI - 2 2+13Seçmeli
DTC 140 İŞLETME YÖNETİMİ - I 3+03Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DTC 259 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 3+0 3 Zorunlu
DTC 261 GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3+0 3 Zorunlu
DTC 263 ULUSLARARASI İKTİSAT -I 3+0 2 Zorunlu
DTC 265 MESLEKİ YABANCI DİL - I 3+1 4 Zorunlu
DTC 267 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
DTC 269 LOJİSTİK 3+0 4 Zorunlu
DTC 271 TİCARET HUKUKU 3+0 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 1+2 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 1+2 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BNK 221 KİŞİSEL GELİŞİM 2+02Seçmeli
DTC 273 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+02Seçmeli
DTC 279 SERBEST BÖLGELER 2+02Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DTC 275 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR 2+03Seçmeli
DTC 277 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1+23Seçmeli
DTC 281 GİRİŞİMCİLİK 3+13Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DTC 262 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 3+0 3 Zorunlu
DTC 264 ULUSLARARASI PAZARLAMA 2+0 2 Zorunlu
DTC 268 ULUSLARARASI İKTİSAT -II 3+0 3 Zorunlu
DTC 250 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+0 4 Zorunlu
DTC 274 MESLEKİ YABANCI DİL-II 3+0 3 Zorunlu
DTC 276 HALKLA İLİŞKİLER 2+0 2 Zorunlu
DTC 278 DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-6 3+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-7 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-8 1+2 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DTC 270 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-7
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DTC 272 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ 2+02Seçmeli
DTC 280 DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR 2+02Seçmeli
DTC 282 ELEKTRONİK TİCARET 2+02Seçmeli
DTC 284 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ 2+02Seçmeli
SBO 327 MEDYA OKUR YAZARLIĞI 2+02Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-8
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
DTC 266 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1+23Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ      *     
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ      *     
BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİZ**      *** 
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİZ** * * * ** 
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-IZ****** *****
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-IIZ****   *****
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYONZ* *     ****
END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜZ****** *****
GENEL MUHASEBEZ ********** 
GENEL MUHASEBE - IIZ*********   
GÜMRÜK İŞLEMLERİZ*****  ** * 
HALKLA İLİŞKİLERZ* ***  *** *
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZ       ** * 
İŞLETMEZ*****  *** *
LOJİSTİKZ**          
MAKRO EKONOMİZ*** **    * 
MESLEKİ YABANCI DİL - IZ     *      
MESLEKİ YABANCI DİL-IIZ     *      
MİKRO EKONOMİZ*** *   ****
TEMEL HUKUKZ *     ** * 
TİCARET HUKUKUZ *  *   *   
TİCARİ MATEMATİKZ********    
TÜRK DİLİ - IZ           *
TÜRK DİLİ - IIZ           *
ULUSLARARASI İKTİSAT -IZ*** *    ***
ULUSLARARASI İKTİSAT -IIZ*** *    ***
ULUSLARARASI PAZARLAMAZ**          
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS****   * ***
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİS   *   *    
DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLARS****   * ** 
ELEKTRONİK TİCARETS*  **  **   
GİRİŞİMCİLİKS            
İLETİŞİMS  ***      *
İNGİLİZCE - IS            
İNGİLİZCE - IIS            
İSTATİSTİKS*****     **
İŞLETME YÖNETİMİ - IS*   *   *** 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİS**       ** 
KİŞİSEL GELİŞİMS            
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS            
MESLEK ETİĞİS ** *       
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİS***    **  *
OFİS PROGRAMLARI - 2S  **   *   *
OFİS PROGRAMLARI-IS******* ** *
SERBEST BÖLGELERS**       *  
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİS**       ***
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARS*       *** 
ULUSLARARASI FİNANSMANS**          
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU