DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 442OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - II2 + 08. Yarıyıl3,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Osmanlı sosyal ve ekonomik yapısını zaman içerisindeki değişme ve gelişmeleri dikkate alarak öğrencilere öğretmek
Ders İçeriği Bu derste Osmanlı Sosyal ve ekonomik yapısına ait olarak tarım, sanayi, ticaret ve sosyal hayat konularında devlet ve toplum ilişkileri incelenecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Geleneksel ticaret yolları: İpek ve Baharat Yollarının Öğrenilmesi
2Osmanlı İmparatorluğundaki dış ticaret yollarının öğrenilmesi
3Osmanlı İmparatorluğundaki iç ticaret yollarının öğrenilmesi
4Ziraî üretimin vergilendirilmesinin öğrenilmesi
5Üretim-tüketim ilişkisinin öğrenilmesi
6Şehirler ve iaşe probleminin öğrenilmesi
7Şehrin ekonomik yapısının öğrenilmesi
8Liman şehirlerinin öğrenilmesi
9Üretim-pazarlamada ulaşımın rolünün öğrenilmesi
10Sosyal ve kültürel hayatta değişimin öğrenilmesi
11Kültürel değişimin dinamiklerinin öğrenilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 015321421423
ÖK 023252353121
ÖK 035235123523
ÖK 044125235321
ÖK 055232141252
ÖK 063523141252
ÖK 075212412523
ÖK 084125235231
ÖK 093412523415
ÖK 103521415214
ÖK 115321412523
Ara Toplam45302529312831352728
Katkı4323333323

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


91

3,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1MEHMET ALİ ÜNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 442 Dersin Adı:  OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MEHMET ALİ ÜNAL E-Mail:  maunal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3570,
Ders Yeri FEF B0111,
Amaç : Osmanlı sosyal ve ekonomik yapısını zaman içerisindeki değişme ve gelişmeleri dikkate alarak öğrencilere öğretmek
İçerik : Bu derste Osmanlı Sosyal ve ekonomik yapısına ait olarak tarım, sanayi, ticaret ve sosyal hayat konularında devlet ve toplum ilişkileri incelenecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 OSMANLI DEVLETİNDE ARÂZİ : Mîrî Araziler, Mülk Araziler, Vakıf Araziler.
2 TAHRİR SİSTEMİ : Tahrirlerin Tarihçesi, Tahrirler Yapılış Şekli, Tahrir Defterleri.
3 OSMANLI VERGİ DÜZENİ : Öşür ve Diğer Vergiler, Hayvancılık ve Hayvancılıkla İlgili Resimler, Şahıs Başına Alınan Vergi ve Resimler.
4 OSMANLI VERGİ DÜZENİ : Maktû Vergiler ve Mukâta’alar; Maktû Vergiler, Mukâta’alar.
5 : OSMANLI VERGİ DÜZENİ : Arızi Vergiler, Ticaret ve Gümrük Resimleri, Avârız Vergisi, Kanun Dışı Vergiler.
6 TİMAR SİSTEMİ : Osmanlı Timarı’nın Kökeni, Osmanlı Timarının Tarihi, Dirlik Çeşitleri. Tezkereli ve Tezkeresiz Timar, Tımarda Serbestiyet Meselesi, Timar Sisteminin Bozulması ve Islahı Teşebbüsleri
7 BEYLERBEYİ VE EYALET İDARESİ : Eyalet İdaresi; Sâlyâneli ve Sâlyânesiz eyaletler, İmtiyazlı Eyaletler.
8 SANCAKBEYİ VE SANCAK İDARESİ : Sancak İdaresinin Ortaya Çıkışı, Sancakbeyiliği, Yurtluk-Ocaklık ve Hükûmet Sancaklar.
9 KAZÂ İDARESİ VE KADILAR : Kadı ve Nâip, Adalet Sisteminin Bozulması, Kazâ Müftisi, Nahiyeler, Subaşı.
10 Vize Sınavı
11 VAKIF MÜESSESESİ : Vakıf Kurmanın Hukukî Şartları, Vakfın Sosyal ve Ekonomik Hayattaki Yeri.
12 OSMANLI TOPLUMU : Osmanlı Toplumunu Meydana Getiren Unsurlar, Millet Sistemi, Askerî Sınıf, Reâyâ.
13 TİCARET YOLLARI VE OSMANLI EKONOMİSİ : Baharat yolu, İpek Yolu, Osmanlı İmparatorluğundaki Ticaret Güzergahları.
14 OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA PARA : Akça, Altın Para, Paranın Zaman İçerisindeki Değişimi, Fiyatlar ve Ücretler.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
AKDAĞ Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, II, İstanbul, 1977.Türkçe
BARKAN Ömer Lütfi, Türkiye’de Toprak Meselesi, İstanbul 1980.Türkçe
BELDICEEANU Nicoara, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Timâr, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara 1985.Türkçe
İNALCIK Halil, “Osmanlılar’da Ra’iyyet Rüsumu”, Belleten, (1959), s.575-609.Türkçe
_____________, Osmanlı İmparatorluğu : Klasik Çağ 1300-1600, İstanbul 2009.Türkçe
_____________, Osmanlı İmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1993.Türkçe
LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara 1988.Türkçe
ÖZTUNA, Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, 14 c., İstanbul 1978. Türkçe
PAMUK, Şevket, Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914, İstanbul 1988.Türkçe
______________, Osmanlı İmparatorluğu’nda Para’nın Tarihi, İstanbul 2003.Türkçe
TABAKOĞLU, Ahmet, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul 1986.Türkçe
UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, c. I-IV, Ankara 1972-1983.Türkçe
ÜNAL, Mehmet Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 2007.Türkçe
_____________, Osmanlı Vergi Düzeni (Defter-i Muktesid), Isparta 1996.Türkçe
_____________, Osmanlı Devri Üzerine Makaleler Araştırmalar, Isparta 1999.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları