TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Genel Bilgiler

Yüksek lisans programları tezli olarak Temel İslam Bilimleri bölümünden ibarettir. Bu bölüm kendi içinde Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı, Arap Dili ve Belagati olmak üzere yedi anabilim dalından oluşur. Tezli Yüksek Lisans Programı Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’ne bağlı Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programında eğitim süresi en fazla 3 yıl olup, 2 yarıyıl derslere 2 yarıyıl ise tez çalışmalarına ayrılmıştır. Ders ya da tez döneminde kullanılabilecek ek 2 yarıyıl ile birlikte toplamda 6 dönemden oluşur. Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle lisans mezunu olmak, ALES’in ilgili puan türünden veya eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan en az 60 ve üstü bir puan almak, tez aşamasına geçmek için YDS ve eşdeğerliliği kabul edilmiş ulusal Arapça sınavlardan en az 40 ve üstü bir puan almak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması ile uzmanlık alan dersi olmak üzere toplam en az 120 AKTS’lik ders ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Amaçlar

Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü İslam’ı doğru anlama, yorumlama ve uygulama dirayetine sahip samimi, dürüst ve sorumlu Müslüman bireyler yetiştirmeyi, onlara, medeniyetimizin bilgi ve kültür birikimini kazandırırken, çağımızı etkileyen beşeri konular hakkında fikir yürütebilecekleri bilgi ve beceriler kazandırmayı, İslâm’ın temel kaynaklarını, kadîm ve modern yorumlarını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi ana disiplinleri sosyal bilimlerin diğer alanlarından da destek alarak lisansüstü ve doktora düzeyinde çalışma becerisi kazandırmayı, dünyamızda giderek artan İslami İlimler öğretim üyesi ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.


Programlar
İletişim
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ABDULHAMİT BİRIŞIK  abdulhamit@pau.edu.tr